Sound Shapes

PS4《声音与形态》排行榜 港版  中文 

白1 金1 银87 铜0 总89 点数2880 4987人玩过 容易  48.81%完美
由于该游戏游玩的人数太多,筛选功能暂时关闭
1

CC-ouTakashi

14-10-15 1:54 pm
5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
2

xiaowusaber0001

14-10-16 12:44 am
6.9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
3

terencecrazy

14-10-16 12:48 am
9.3个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
4

XStation3

14-10-16 7:34 am
1.4个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
5

zichuan

14-10-16 1:54 pm
8.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
6

ferryjan

14-10-16 9:02 pm
9.2个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
7

JOHNHARU

14-10-17 1:08 am
16.2天总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
8

Linron

14-10-17 6:09 am
9.3个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
9

lippiXlippi

14-10-17 4:14 pm
9.2个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
10

rudy-g12

14-10-17 4:23 pm
9.4个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
11

jov14n

14-10-18 11:12 am
7.9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
12

tiancunkafuka

14-10-18 1:10 pm
3.1小时总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
13

CcRah

14-10-18 3:24 pm
7.5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
14

RatixFarrence

14-10-18 7:36 pm
100%
白1 金1 银87 铜0
15

BGYQ

14-10-19 1:31 pm
5.3个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
16

dennis-ku

14-10-19 3:52 pm
9.4个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
17

mjr0331

14-10-19 10:06 pm
15.2天总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
18

ForeverNamiChris

14-10-19 10:56 pm
7.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
19

Atsira

14-10-20 1:39 am
7.9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
20

sfsucg

14-10-20 2:11 pm
9.4个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
21

eleven-gangfu

14-10-21 12:28 am
30.8分钟总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
22

xuaxus

14-10-21 12:29 am
7.9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
23

johnboy75129

14-10-22 2:34 pm
9.4个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
24

sysxfml

14-10-22 7:26 pm
3.6个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
25

justices_chen

14-10-24 11:48 pm
9.5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
26

ltffly

14-10-25 12:28 am
8.4个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
27

CCTV-3

14-10-25 12:09 pm
26.7天总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
28

P107338405

14-10-26 2:53 am
8.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
29

PowerPyx

14-10-26 8:52 am
7.6个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
30

Flynon

14-10-26 7:56 pm
6.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
31

nightelord

14-10-26 10:02 pm
9.3个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
32

zstdreamer

14-10-28 1:55 pm
8.6个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
33

xxcha2014

14-10-28 4:15 pm
4.9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
34

uyllin

14-10-28 5:10 pm
3.7个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
35

nyxhk

14-10-28 5:46 pm
6.9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
36

thomas351hk

14-10-28 6:39 pm
19.8天总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
37

Tzmcool

14-10-28 6:57 pm
3.2个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
38

jyxiaojybravo

14-10-28 7:38 pm
4.1个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
39

zhaozeming01

14-10-28 7:57 pm
4.8天总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
40

DyHong

14-10-28 8:25 pm
3.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
41

joeriland

14-10-28 8:49 pm
1.1个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
42

cc302

14-10-28 9:21 pm
1.2天总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
43

LeeDante

14-10-28 9:34 pm
9.5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
44

earacheyu

14-10-28 10:54 pm
9.6个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
45

MzDark

14-10-28 11:21 pm
5.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
46

ArthusMeng

14-10-28 11:51 pm
5.1个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
47

BSTSH

14-10-29 12:10 am
8.4个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
48

louisemato

14-10-29 10:06 am
7.4个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
49

Samora233

14-10-29 10:32 am
2.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
50

youyoupk

14-10-29 11:36 am
8.9天总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
51

benimaru81

14-10-29 1:17 pm
7.7个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
52

huhaowind

14-10-29 5:04 pm
2.4个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
53

f8rinoa

14-10-29 6:08 pm
24秒总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
54

TonY-LIC

14-10-29 8:53 pm
7.6个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
55

leon_chen56

14-10-29 9:27 pm
9.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
56

zsy0023

14-10-29 9:54 pm
9.1个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
57

dingdou

14-10-29 9:54 pm
7.9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
58

ghxazhy22123

14-10-29 11:10 pm
9.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
59

shenshen127

14-10-29 11:30 pm
7.9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
60

vivi_mayonnaise

14-10-29 11:32 pm
5.3个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
61

ChowSunSun

14-10-30 1:38 am
6.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
62

toateee

14-10-30 6:35 am
22天总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
63

NiUBiA

14-10-30 10:48 am
2个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
64

Hecate3939

14-10-30 3:09 pm
8.3个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
65

Omega_5156

14-10-30 5:11 pm
4.5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
66

zxkill667575

14-10-30 5:12 pm
4.5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
67

Blade_Yu

14-10-30 9:17 pm
5.5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
68

CHN_youtao818

14-10-30 10:57 pm
9.5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
69

KeigoClear

14-10-30 11:21 pm
2.9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
70

AirChip8701

14-10-31 12:31 am
8.2个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
71

kaito_nya

14-10-31 2:43 am
6.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
72

Sibo-Andy

14-10-31 3:29 am
3.9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
73

rx93mon

14-10-31 6:29 am
4.1个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
74

fllsgggz

14-10-31 3:49 pm
6.7个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
75

Liang-Maki

14-10-31 4:04 pm
1.3个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
76

suker0709

14-10-31 8:13 pm
9.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
77

BT_MIE

14-10-31 8:49 pm
6.6个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
78

paul1314ka

14-10-31 9:21 pm
1.5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
79

shioyu82

14-10-31 10:41 pm
4.9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
80

Sibou_Kyoukai

14-10-31 10:48 pm
1.7个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
81

Richardcxc

14-10-31 11:38 pm
9.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
82

IsamuYu

14-11-01 10:45 am
9.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
83

kx-hongt

14-11-01 3:28 pm
4.6个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
84

hahaPShaha

14-11-01 4:27 pm
9.6个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
85

jackyfeng

14-11-01 8:58 pm
8.7个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
86

gndx

14-11-01 10:18 pm
8.6个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
87

kawasumimai

14-11-01 10:37 pm
5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
88

eric_kang

14-11-01 11:01 pm
8.1个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
89

pocketmaomao

14-11-02 12:56 am
9.6个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
90

eric_konata

14-11-02 1:35 am
20秒总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
91

gaolbirdy

14-11-02 2:01 am
1.5天总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
92

nmxwzy

14-11-02 8:13 am
9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
93

Ghost---yj

14-11-02 10:39 am
1个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
94

songzh

14-11-02 11:38 am
7.9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
95

hello_hz_

14-11-02 2:00 pm
3.2个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
96

MoonAmu

14-11-02 2:52 pm
9.7个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
97

loveHuayan

14-11-02 4:52 pm
7.9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
98

MAX51MAX

14-11-02 7:47 pm
2.1个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
99

johnsonterry

14-11-02 9:47 pm
1.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
100

yuelinxichen

14-11-03 4:25 pm
5.5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
101

dongdong803

14-11-04 9:15 am
1.9个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
102

Roxas87912

14-11-04 3:12 pm
9.7个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
103

roxastse325

14-11-04 3:12 pm
9.7个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
104

LBOAFOREVER

14-11-04 4:03 pm
9.1个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
105

frankiexu2012

14-11-04 10:52 pm
2个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
106

TheRoadToGlory

14-11-05 2:50 pm
8.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
107

yeyuanshun

14-11-05 6:40 pm
4.3个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
108

sdmc_char

14-11-05 6:50 pm
8.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
109

fannintendo

14-11-05 8:02 pm
1.4个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
110

DJ-AN2011

14-11-05 10:54 pm
5.3个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
111

WHC518

14-11-06 3:20 am
8.5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
112

luluxiong

14-11-06 9:20 am
9.5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
113

jojomj007

14-11-06 2:25 pm
23.9天总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
114

Xu6_6

14-11-06 7:08 pm
3.5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
115

CooShinKu

14-11-07 1:55 pm
1.6个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
116

wonbin1110

14-11-07 3:59 pm
21.3小时总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
117

Foxeico

14-11-07 7:01 pm
8.2个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
118

yb3712590

14-11-07 7:48 pm
2.1天总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
119

scadman_

14-11-07 9:36 pm
1.8个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
120

jy1252w

14-11-07 10:35 pm
5.5个月总耗时
100%
白1 金1 银87 铜0
T